K91P varahiili, vaihe

K91P varahiili, vaihe


Varahiili, vaihe, C7, C4, N7